Projektet "Aktivitet Hemmavid"

Sedan den 1 november 2018 har Cityidrott i samarbete med Landskrona Stad, LISA och Leader nordvästra Skåne inlett en förstudie med målet att hitta en långsiktig strategi och modell som på ett praktiskt och effektivt sett ökar utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar i samtliga kransbyar runtom Landskrona.  I begreppet kransbyar innefattas Härslöv, Häljarp, Annelöv/Kvärlöv, Ven, Asmundtorp och Glumslöv. 

Projektet "Aktivitet Hemmavid" har syftet att undersöka om där finns intresse av en anpassad version av Cityidrotts modell hos förenings- och näringsliv i kransbyarna samt vilka möjligheter till samverkan med redan befintliga verksamheter som finns. Tillsammans med dessa lokala krafter är målet att hitta en passande modell för varje enskild ort och gemensamt öka utbudet av aktiviteter. 

Projektets genomförande sker i form av en kartläggning av vilka möjligheter som finns för att skapa aktiviteter på de olika orterna samt i vilken utsträckning som detta krävs för att tillgodose behovet. En träff kommer att anordnas på varje ort där skolor, företag, föreningar, andra intressenter samt föräldrar och eldsjälar kommer bjudas in för dialog kring hur en framtida modell skulle kunna se ut. De som är verksamma och boende på orterna är nyckelpersoner och nyckelverksamheter för projektet då de vet vilka utmaningar som finns samt vilka lösningar de skulle vilja se. Självklart kommer träffarna att vara öppna för alla som är intresserade av att bidra till diskussionen och inte endast de som specifikt blir inbjudna. 

Gemensamt skall dessa diskussioner och tankar sedan bilda grunden för ett långsitkigt arbete och en strategi som gynnar alla på orterna. Projektet "Aktivitet hemmavid" och dess resultat skall också lägga grunden för en större projektansökan för att implementera en modell på orterna om man i förstudien finner att intresse, vilja och engagemang finns i frågan.

Mer information kring hur projektet fortgår samt när, var och hur träffarna äger rum kommer meddelas här på hemsidan.